Rexogold-logo

Condiții generale de amanetare

24/7 la dispoziția ta

separator

„Credit Lei / Euro” acordarea creditului se face în Lei la cursul zilei (BNR) Lei / Euro, în cazul acesta toate plățile inclusiv restituirea creditului se vor efectua, în Lei la cursul Lei / Euro din ziua plății, baza de calcul fiind valoarea împrumutată în Euro.
Bunurile acceptate în garanție sunt:
Bunuri mobiliare de natura metalelor prețioase, bijuterii, obiecte de artă, antichități, electronice (max. 3 ani vechime și de marcă), auto-moto.

Evaluarea bunurilor acceptate în garanție:
Evaluarea se face prin acordul comun al părților, valoarea stabilită în acest fel fiind considerată valoarea de înlocuire a bunurilor.

Actele de identitate cu care vă puteți legitima sunt:
Buletin de identitate, carte de identitate, adeverință de identitate, pașaport. Actul de identitate cu care vă legitimați trebuie să conțină toate datele de identificare și termenul de valabilitate să nu fie expirat.

Drepturile și obligațiile creditorului
Creditorul se obligă să restituie debitorului bunurile primite cu titlu de amanet la data la care debitorul își îndeplinește obligațiile de plată a datoriei.

Creditorul asigură depozitarea, manipularea și păstrarea bunurilor primite de la debitor și răspunde pentru degradarea, distrugerea sau dispariția din culpa sa a acestora, până la concurența sumei prevăzute în contractul de amanet, cu excepția cazurilor de forță majoră și caz fortuit intervenit înainte ca obligația sa să devină exigibilă.

Creditorul are obligația să nu se folosească în nici un fel de bunurile primite de la debitor cu titlu de amanet.

Creditorul este îndreptățit a fi plătit cu preferință, din bunurile amanetate, înaintea altor creditori ai debitorului, valoarea de referință fiind cea stabilită în condițiile sus menționate.


Drepturile și obligațiile debitorului
Debitorul trebuie să se oblige ca la termenul stabilit în contractul de amanet să restituie creditorului suma împrumutată împreună cu comisionul aferent pe zi.

Debitorul poate prelungi contractul, opțional cu o perioadă identică cu cea stabilită în contract, cu condiția plății comisionului până la data prelungirii contractului. Debitorul trebuie să garanteze că bunurile amanetate sunt proprietatea sa, dobândite pe cale legală și sunt libere de orice sarcini.

Achitarea împrumutului se poate face și restituirea amanetului se poate cere atât înainte de termenul stipulat cât și după acesta, atâta timp cât obiectul amanetat nu a fost scos la vânzare, cu condiția plății comisionului calculat pe nr. de zile întârziere. De asemenea împrumutatul poate cere vânzarea obiectului și înainte de expirarea termenului împrumutului.

Debitorul răspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor predate creditorului.

În caz de neîndeplinire la termen a obligațiilor asumate, debitorul consimte ca după îndeplinirea formalităților legale, bunurile specificate în anexa la prezentul contract să devină proprietatea creditorului.

Restituirea amanetului
Restituirea amanetului se poate solicita de către titularul contractului de amanet, pe bază de act de identitate sau de către o terță persoană în conformitate cu opțiunea debitorului stipulată în contractul de amanet.

Evaluarea bunurilor amanetate
Evaluarea bunurilor amanetate se face de către evaluatorul societății noastre, după verificarea bunului amanetat și în funcție de calitatea, vechimea și gradul de uzură la un preț real al pieței, la care se poate valorifica într-un timp scurt. După evaluarea bunului și după încheierea formalităților contractuale și predarea bunurilor amanetate, clientul primește suma convenită în contract.