Rexogold-logo

Auto-moto

Zálogba fogadunk autókat, motorkerékpárokat, ATV-ket, UTV-ket, motoros szánokat, jetskiket, motorcsónakokat. Fontos, hogy a tulajdonos személyesen legyen jelen, a jármű után ne legyenek tartozások és Romániában legyen forgalomba íratva.

24/7 Rendelkezésre állás

Na si musaj trebutno tha keras tumenqe i rekomandacǎ k-e angle te aven k-e evaluacǎ te keren telefonikon programacǎ tha p-o WhatsApp kaj te ristǎras amen k-e o evaluatori si disponibilon.

separator

Simadinas vurdona, motoćhigleturǎ, ATU -urǎ,UTV-urǎ,snovmobilurǎ ,jetski-urǎ,bero motoreҫa.Si vastno k-e o therutno te avel akanutno Ʒenutnes e vurdones te na avel les kamimata thaj te avel Rumunǎөe xramosardo.

O simadipen kerel pes p-e 30 divesa,dake o palemkinipen na kerel pes perǒdaөe Ʒi k-o 30 divesa śirdinel pes e gracǎqo termeno savo nikerel inke 30 divesa. 

Akćeptisarel pes autovehikulǎ,autoutilitarǎ indigenon fabrikacǎqe tha avutne,inmatrikulimen RumunǎөE puranimaća na maj but sar 10 berśa,thaj o thanutne autovehikulǎ puranipen na mai but sar 8 berśa.K-o phandavipen jekhe simadinesqe kontraktosqo kampel te andre pheren kadava kondicӗ:

separator

VAŚ O FIZIKON ƷENUTNE:

Numaj e autovehikulesqe proprӗtari tha kadalesqo navaripen pe baza uzalutne prokurǎqo si les o xakaj te telaxramosarel o simadino kontrakto.

Mangel pes:

VAŚ JURIDIKANE ƷENE:

Mangen pen e khetanipenǎqe lilia:

Pala e lilenqi verifikacǎ e simadǎqo kher RexoGold phandavel e simadipnasqo kontrakto savo musaj te avel ȋnregistisardo anө-e elekronikon arxiva ćaćutne mobilǎron garantimen (A.E.G.R.M).

Kasaves phandel pes jekh uzalutni prokura,lil trebutno ćhandesөe na pokinel pes e dutȋ vaś kaj o khetanipen śaj kerel o angledikhipen k-o kompetenton institucӗ dikhipnasөe transkripcǎ e vurdohesqi.